Földre telepített szekrények alkalmazhatósága

2020-09-21

Tisztelt Parterünk!

 

A tárggyal kapcsolatos aktuális információkat – tájékoztatásul – az alábbiakban foglaljuk össze:

 1. Földere telepített, fém kereten kialakított fogyasztásmérőhely alkalmazhatósága
 1. A szabadtéren kialakított fogyasztásmérőhelyekkel kapcsolatban legutóbb a 2020.04.06-i hírlevélben kaptak tájékoztatást a regisztrált villanyszerelők, amelynek lényege a következő: 

A villamos szerkezet kiválasztásának és szerelésének meg kell felelnie a biztonsági, védelmi intézkedéseknek, a megfelelő működés és az előre látható külső hatások követelményeinek, valamint a beépítési környezetre vonatkozó szabványoknak. – Beleértve a napsugárzás elleni védettséget is.

A fogyasztásmérőhely por és víz elleni védettsége IP 44, ütésállósága külső épületfalon történő elhelyezés esetén min. IK8, körbejárható – földre telepített – szekrény esetén min. IK10 legyen.

A közterület felőli telekhatárban, vagy annak közelében történő fogyasztásmérőhely létesítése esetén, javasolt a kész gyártmányként forgalomba hozott, rendszerengedéllyel rendelkező típusmegoldások alkalmazása (pl. földbe ásható rendszerengedéllyel rendelkező fogyasztásmérőhely). Ezek jellemzője, hogy a lekisebb költség elvén kerülnek forgalomba és teljesítik a velük szemben támasztott követelményeket. Ezáltal jelentősen javítható a sikertelen és sikeres bekapcsolások aránya.

Megjegyzés:    

 • A rendszerengedéllyel rendelkező termékek alkalmazásától egyedi tervezési eljárás keretében el lehet térni, – de nem javasolt.
 • Várhatóan 2020-ban további olyan rendszerengedéllyel rendelkező típusmegoldások jelennek meg, amelyek magukba foglalják a csatlakozó főelosztót, méretlen elosztást, fő földelősínt, fogyasztásmérő felszerelésére alkalmas teret, felhasználói mért főelosztót, valamint – opcionális – megoldást kínálnak a túlfeszültségvédelemi eszközök beépítésére is.
 1. A műszaki beavatkozás mértéke és szükségessége
 • A szükséges és elégséges műszaki feltételeket, a vonatkozó jogszabályok és a vonatkozó szabványok figyelembevételével kell meghatározni. Az ilyen módon meghatározott műszaki biztonsági szintet sem a tervező, sem a kivitelező nem csökkentheti. A hálózatra-csatlakoztatással szemben támasztott műszaki követelmények értelmezését, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos Energia Társaság (MEE-VEET) honlapján közzétett alkalmazási segédlet is segíti. https://kezikonyv.meevet.hu/
 1. A fém kereten kialakított fogyasztásmérőhelyek kialakítása elfogadott, vagy nem elfogadott?

Előfordul, hogy a regisztrált villaszerelő szögvas, vagy fémből készült kereten alakítja ki a fogyasztásmérőhelyet. Úgy dönt, hogy Ő maga találja ki a műszaki tartalmat, illetve szereli össze a fogyasztásmérő elhelyezésére szolgáló rendszerengedéllyel rendelkező szekrényt (dobozt) a csatlakozó főelosztóval, mért főelosztóval, stb. – Ez persze nem tilos, de a következőkben említettek miatt, nem is javasolt.

 1. Az említett, fogyasztásmérő elhelyezésére alkalmazott szekrények („dobozok”)  rendszerengedélyesek ugyan, de az azzal egybeépített villamos szerkezetek szerelésének és kiválasztásának teljesítenie kell az MSZ HD 60364-1:2009, az MSZ HD 60364-5-51:2010, valamint a MEE-VET honlapján közzétett alkalmazási segédlet https://kezikonyv.meevet.hu/  3.10 pontjában megfogalmazott követelményeket.

Megjegyzés:

 • Az MSZ HD 60364-5-51_2010 szabvány 513. fejezete a hozzáféréssel kapcsolatos követelményeket részletezi. Miszerint, minden villamos szerkezetet, beleértve a villamos kábel- és vezetékhálózatot is, úgy kell elhelyezni, hogy az megkönnyítse a működtetését, ellenőrzését, karbantartását és a csatlakozásainak hozzáférhetőségét. Ezeket a lehetőségeket ne csökkentse jelentősen a villamos szerkezetek burkolatba, vagy házba való szerelése.
 • Ezzel egyidejűleg – többek között – teljesíteni kell az MSZ HD 60364-1:2009 szabvány 34. pontjában meghatározott, karbantarthatóságra vonatkozó követelményeket is. Miszerint a tervezett élettartam teljes időtartamában, a várhatóan szükséges minden időszakos ellenőrzést és felülvizsgálatot, karbantartást, illetve javítást, azonnal és biztonságosan el lehessen végezni.
 1. A helyszínen összeszerelt dobozok, tokozatok, az azokba beépített készülékekkel, vezetékekkel együtt, már berendezéssé válnak és ezekre is vonatkozik az MSZ EN 61439-1 szabványban leírt teljes típus- és darab vizsgálatok elvégzésének kötelezettsége. Erre azonban a regisztrált villanyszerelőknek – általában – nincs idejük, felszerelésük, felkészültségűk és az ilyen vizsgálatok elvégzése anyagilag sem érné meg számukra. Így számos esetben nem tartják be a vonatkozó jogszabályi előírásokat, valamint az MSZ EN 61439-1 szabványban meghatározott követelményeket.
 2. A felhasználás helyszínén összeszerelt tokozatok, például a rendszerengedéllyel rendelkező mérőszekrény (mérődoboz), valamint az azzal összeszerelt, de rendszerengedéllyel nem rendelkező csatlakozó főelosztó, mért kábel indítására beépített doboz, az abba beleszerelt készülékek (pl. szakaszolókapcsoló, sorkapocs, vezeték, sín), érdekes helyzetet teremthet. Ugyanis az ilyen módon összeszerelt villamos berendezés típusvizsgálata, kizárólag csak abban az esetben hagyható el, ha a szereléskor csak az eredeti, gyártó által engedélyezett műveleteket végzik el. Azaz csak az eredeti, gyártó által vizsgálattal igazolt típusú és mennyiségű szerelvényeket építenek bele (csak engedélyezett keresztmetszetű vezetékeket kötnek be, nem vágnak rá nyílásokat, nem deformálják, stb.).
 3. A termék tervezését, gyártását, megfelelőségének értékelését, forgalomba hozatalát és forgalmazását a 2014/35/EU (2014.02.26) európai irányelv, illetve az ennek megfelelő magyar jogszabály, a 23/2016.(VII.7.) NGM rendelet alapján kell, illetve kellene végezni.
 4. A rendelet előírja a gyártó, meghatalmazott képviselő, az importőr, és a forgalmazó kötelezettségét és felelősségét.
 5. A termék megfelelőségét a harmonizált, nemzetközi vagy nemzeti szabványok alapján a termékre vonatkozó típusvizsgálatokkal, és egyedi darab vizsgálatokkal, tanúsítványokkal, dokumentumokkal kell igazolni. Magyarnyelvű EU-Megfelelőségi Nyilatkozatot kell készíteni és el kell helyezni a CE jelet, valamint az adattáblát a készüléken. A végfelhasználók felé nyújtott biztonság garanciája a szabvány alkalmazása! Nem javasolt a nem 100%-ban vizsgált, és tanúsított berendezés gyártása, illetve ilyen berendezés használata. Ugyanis az ilyen esetben a következményeket, a szekrényt készre szerelő berendezésgyártó – jelen esetben, a regisztrált villanyszerelő viseli.
 6. A regisztrált villanyszerelők számára az említettek azért lehetnek lényegesek, mert a regisztrációjuk alkalmával elfogadják az Etikai kódexben meghatározottakat. Amennyiben a regisztrált villanyszerelő jogszabályi előírást, szabványi követelményt szeg meg, az eset körülményeitől függően egy évre kizárható, tevékenysége új vizsgához köthető, vagy, akár véglegesen is kizárásra kerülhet a regisztrált villanyszerelő rendszerből.

A fentieket összefoglalva elmondható, hogy a telekhatárban, vagy annak közelében – az épülettől távolabb – elhelyezendő fogyasztásmérőszekrény céljára jogszabályoknak, szabványoknak megfelelő, típusvizsgálati tanúsítványokkal, rendszerengedéllyel rendelkező, földbeásható lábazattal rendelkező szekrény alkalmazása javasolható. Ezek jellemzője, hogy a legkisebb költség elvén kerülnek forgalomba, és teljesítik a velük szemben támasztott követelményeket. Magukba foglalják a csatlakozó főelosztót, a méretlen elosztást, fogyasztásmérő felszereléséhez szükséges térrészt, és lehetővé teszik a mért fővezeték indítását. Ez jelentős mértékben járulhat hozzá, a kivitelezés szakszerűségéhez és minőségéhez.

E.On Hálózati Tudásmenedzsment Osztály