Csatlakozási díj fizetési szabályozás

2020-09-28

Tisztelt Partnerünk!

Az érdeklődésre való tekintettel ismételten kiküldjük a tájékoztatásunkat a csatlakozási díj fizetéséről.

32. § (1) Csatlakozóvezeték díjat fizet - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a csatlakozást igénylő a csatlakozóvezeték létesítéséért, ha az igényének kielégítése érdekében kiépítésre kerülő kisfeszültségű csatlakozóvezeték hossza meghaladja

a) szabadvezetékes csatlakozás esetén a 30 métert,

b) földkábeles csatlakozás esetén a 15 métert.

(3) Nem fizet csatlakozóvezeték díjat a VET 146/A. § (9) bekezdése alapján az összesen legfeljebb 32 amper áramerősségű kisfeszültségű csatlakozást igénylő, ha igénye a vezetékhossz és a műszaki megoldás tekintetében megfelel a legkisebb költség elvének figyelembevételét előíró VET 146/A. § (5) bekezdésének, valamint igényének kielégítése a VET 146/A. § (9) bekezdésében megjelöltnél nem hosszabb közcélú vezeték építését teszi szükségessé.

(6) Ha a (3) bekezdés szerinti csatlakozás létrejöttét követő 5 éven belül az adott felhasználási helyre vonatkozóan a csatlakozást igénylő olyan többletigény nyújt be, amely kapcsán a fázisonként igényelt névleges áramerősségek összege meghaladja a 32 ampert, akkor a csatlakozást igénylő köteles megfizetni a (3) bekezdés szerinti elsődleges igényhez kapcsolódó, de az (1) bekezdés figyelembevételével számított csatlakozóvezeték díjat is.

azaz:

 • Ha 5 éven belül 32 A fölé történik a növelés, akkor a  csatlakozó-vezetékre igénybevett „díjkedvezmény” utólag megfizetendő (akkor is, ha eltér a többletigény és az eredeti igény igénylője)
 • Többletigény esetén 32 A-ig (és felette is): fizetendő a VET 119. § szerinti teljes költség, ha szabadvezetékes csatlakozó cseréjét kéri földkábelesre (nem felel meg a legkisebb költség elvének)

33. § (1) Ha a csatlakozást igénylő igényének kielégítése érdekében kisfeszültségű közcélú elosztó hálózat kiépítése szükséges, akkor ehhez kapcsolódóan a csatlakozást igénylőnek nem kell közcélú vezeték díjat fizetnie

a) a VET 146/A. § (9) bekezdésének megfelelően az összesen legfeljebb 32 amper áramerősségű kisfeszültségű igény esetén

aa) szabadvezetéknél (beleértve a szigetelt szabadvezetéket is) 100 méterig,

ab) földkábelnél 50 méterig,

b) az összesen 32 amper áramerősségnél nagyobb kisfeszültségű csatlakozási igény esetén

ba) szabadvezetéknél (beleértve a szigetelt szabadvezetéket is) 50 méter,

bb) földkábelnél 25 méterig.

(3) Ha a csatlakozást igénylő igényének kielégítése érdekében középfeszültségű közcélú elosztó hálózat kiépítése szükséges, akkor ehhez kapcsolódóan a csatlakozást igénylőnek nem kell közcélú vezeték díjat fizetnie

a) a VET 146/A. § (9) bekezdésének megfelelően az összesen legfeljebb 32 amper áramerősségű kisfeszültségű csatlakozási igény esetén

aa) középfeszültségű szabadvezetéknél (beleértve a szigetelt szabadvezetéket is) 500 méterig,

ab) középfeszültségű földkábelnél 250 méterig,

b) az összesen 32 amper áramerősségnél nagyobb kisfeszültségű csatlakozási igény és a középfeszültségű csatlakozási igény esetén

ba) középfeszültségű szabadvezetéknél (beleértve a szigetelt szabadvezetéket is) 250 méterig,

bb) középfeszültségű földkábelnél 125 méterig.

(6) Ha az (1) bekezdés a) pontja vagy a (3) bekezdés a) pontja szerinti csatlakozás létrejöttét követő 5 éven belül az adott felhasználási helyre vonatkozóan a csatlakozást igénylő többletigénye kapcsán a fázisonként igényelt névleges áramerősségek összege meghaladja a 32 ampert, akkor a csatlakozást igénylő köteles az (1) bekezdés a) pontja vagy a (3) bekezdés a) pontja szerinti elsődleges igényhez kapcsolódó, de az (1) bekezdés b) pontja vagy a (3) bekezdés b) pontja szerint számított közcélú vezeték díjat megfizetni.

azaz:

 • A közcélú vezeték ingyenes hosszai „duplázódtak” kisfeszültségű 32 A-es igényig, egyébként változatlan.

A hatályos 10/2016 MEKH a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól, valamint a 15/2016 MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről rendelet behivatkozott részei hatályosak

Korábbi hírlevelünk tartalma:

A 07.01-ével hatályba lépő jogszabály (VET, Vhr) változások végett az új bekapcsolás és teljesítmény bővítés igénybejelentésének módjában/folyamatában nem történt változást.

A jogszabály részben felülírta a 10/2016 MEKH rendeletben szabályozott csatlakozási díjfizetési szabályokat, miszerint:

 • Kizárólag kisfeszültségű, teljesen új, vagy összesen legfeljebb 32 Amper áramerősségű többlet igénynél, egy csatlakozási pontra az új díjmentességi szabályt
 • ha szükség van közcélú hálózat létesítésére, akkor a kedvezményes hosszak:
  • a) kisfeszültségű közcélú elosztó hálózat kiépítése szükséges, akkor
   • aa) szabadvezeték (beleértve a szigetelt szabadvezetéket is) esetén legfeljebb 100 méter,
   • ab) földkábel esetén legfeljebb 50 méter hosszúságú közcélú vezeték,
  • b) középfeszültségű hálózat kiépítése szükséges, akkor
   • ba) szabadvezeték esetén legfeljebb 500 méter,
   • bb) földkábel esetén legfeljebb 250 méter
 • csatlakozóvezeték létesítése hossztól függetlenül díjmentes
 • A 32A-nél nagyobb igények esetén változatlanul a MEKH 10/2016 szerinti hosszakkal kell a csatlakozási díjat megállapítani, ezen esetekre a VET fenti kedvezmény szabálya nem vonatkozik!
 • Csatlakozási pont áthelyezése esetén sem változnak a szabályok.

E.ON Hálózati Tudásmenedzsment Osztály